WIADUKT

rok 1946
foto udostępnione dzięki GDDKiA
źródło strony ::GDDKiA

=================================================================

ROK 1965-66

KARTY HISTORII

ROK NIEZNANY 
PRAWDOPODOBNIE PROCESJA BOŻEGO CIAŁA

O nas

Stowarzyszenie Alternatywa Chabówka powstało na początku 2013 roku, ale koncepcja zrzeszenia ludzi, których rozwój Chabówki nie jest obojętny powstała rok wcześniej.

Skąd pomysł na tego typu działalność? Odpowiedź jest bardzo prosta: Chabówka jako malowniczo położona miejscowość ma swoją bogatą historię, a także wielu utalentowanych mieszkańców, jak również potencjał turystyczny. Należy zatem pokazać jej możliwości . Chabówka to wyjątkowa miejscowość.

Cele stowarzyszenia:

  • Skumulowanie wszelakich informacji dotyczących Chabówki w jednym miejscu (min. poprzez stronę internetową)

  • Promocja rodzimych wyrobów, produktów związanych z Chabówką

  • Promocja twórców pochodzących z Chabówki (twórczość plastyczna, muzyczna, literacka itp.)poprzez wystawy, koncerty, promocję itp.

  • Integracja grup społecznych działających na terenie Chabówki

  • Pobudzenie wszelakiej działalności społecznej wśród mieszkańców Chabówki

  • Szerzenie informacji dotyczących: historii wsi, atrakcji turystycznych na jej terenie, położenia geograficznego itp.

  • Zaszczepienie w mieszkańcach tzw. patriotyzmu lokalnego, świadomości odpowiedzialności za miejsce, w którym się żyje

Więcej można przeczytać w statucie stowarzyszenia.

 

 

 

Statut Stowarzyszenia Alternatywa Chabówka

 Rozdział I. Postanowienie ogólne.

§1

 Stowarzyszenie Alternatywa Chabówka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie ACH.

§2

 Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w miejscowości Chabówka.

 §3

 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Chabówka oraz obszaru województwa małopolskiego

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 §4

 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas niekreślony.

 §5

 Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 §6

 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  Do prowadzenia swoich działań może zatrudnić pracowników oraz powoływać biura.

 Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji.

 §7

 Celem stowarzyszenia jest:

 Podnoszenie aktywności społecznej i obywatelskiej oraz wzmocnienie trzeciego sektora.

 Upowszechnienie lokalnych tradycji i sztuki.

 Integracja społeczności lokalnych.

 Upowszechnianie i ochrona praw człowieka i praw obywatelskich.

 Podnoszenie poziomu edukacji społeczeństwa.

 Promowanie równości szans.

 Podniesienie jakości życia społeczności lokalnych.

 Pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

 Integracja osób społecznie wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

 Upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego.

 Wspieranie zrównoważonego rozwoju.

 Budowanie świadomości ekologicznej.

 Ochrona i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

 Wzmocnienie współpracy międzysektorowej, międzynarodowej i międzyregionalnej i międzypokoleniowej.

 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 Wspieranie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości.

 Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw.

 §8

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Organizację zajęć rozwijających, szkoleń, kursów, staży, praktyk, warsztatów, seminariów, sympozjów, konsultacji, konferencji, wizyt studyjnych, spotkań integracyjnych.

 Tworzenie dokumentacji i opracowań naukowych, badawczych, edukacyjnych, planistycznych, informacyjnych, promocyjnych, kulturalnych.

 Organizację i udział w spotkaniach z przedstawicielami sektora pozarządowego oraz innych sektorów życia społecznego.

 Udział w opracowywaniu strategicznych planów rozwoju.

 Działalność doradczą.

 Działalność wydawniczą i publicystyczną.

 Prowadzenie kampanii promocyjnych.

 Tworzenie i aktualizowanie stron internetowych.

 Wsparcie finansowe i pozafinansowe osób i instytucji oraz regranting.

 Organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

 Działalność wystawienniczą.

 Inne działania zgodne z prawem niewymienione w ust. 1) – 11) służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność statutową jako odpłatną lub nieodpłatną.

 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ZIELONOŚWIĄTKOWA WATRA CHABOWSKA 2013r

{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=1VYmo4IHo3U{/youtube}