PROJEKTY UNIJNE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Zadanie pn.: „Utworzenie chóru żeńskiego i wyposażenie w stroje galowe i niezbędne akcesoria” mające na celu:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez wyposażenie chóru żeńskiego w niezbędne akcesoria, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze działania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Przewidywane wyniki operacji: utworzenie chóru żeńskiego i wyposażenie obiektu działającego w sferze kultury.